image

ERRATUM: wijzigend bericht Coronavirus & document uitbetaling

Beste klanten,

Door de Coronamaatregelen moeten vele werkgevers beroep doen op tijdelijke werkloosheid. De overheid heeft de verschillende procedures afgelopen sterk vereenvoudigd.
Zolang de Coronamaatregelen gelden kunnen alle werkgevers, die op de één of andere manier getroffen worden door deze maatregelen, tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen. Alle aanvragen die reeds werden gedaan vanaf 13.03.2020 tot en met 31.08.2020 zullen automatisch aanvaard worden. Iedere aanvraag zal beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Volgende maatregelen werden genomen :

-Alle verplichte aanvragen tijdelijke werkloosheid via de portaalsite www.socialsecurity.be vervallen voor deze periode (Let op: dit geldt enkel als de werkloosheid ingevolge de corona-crisis is; voor aanvragen tijdelijke werkloosheid die NIETS te maken hebben met Corona, blijven de gewone regels van toepassing wat betreft de aanvragen).

-Lopende aanvragen tijdelijke werkloosheid ingevolge economische redenen kunnen automatisch omgezet worden naar tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht (dit gebeurt op basis van het document dat wij als sociaal secretariaat bij het berekenen van de lonen automatisch via elektronische weg overmaken aan betrokken instanties). BELANGRIJK! Voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht dienen er geen meldingen gedaan te worden van de eerste effectieve werkloosheidsdag. Voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht dient de procedure voor bedienden eveneens niet vervolledigd te worden. De informatie die u hiertoe eerder van ons sociaal secretariaat ontving, dient u bijgevolg niet meer te volgen voor de periode 13.03.2020 – 31.08.2020.

-De mogelijkheid bestaat eveneens om uw werknemers afwisselend te laten werken en afwisselend tijdelijk werkloos wegens overmacht te zetten in de periode 13.03.2020 – 31.08.2020. Houdt u er wel rekening mee dat een werknemer enkel tijdelijk werkloos wegens overmacht kan zijn voor VOLLEDIGE dagen. U kan dus niet uw werknemer op een bepaalde dag enkele uren laten werken en hem/haar diezelfde dag eveneens enkele uren tijdelijk werkloos wegens overmacht zetten!

-De RVA heeft ook op 19.03.2020 beslist dat er gedurende de maanden maart, april, mei en juni geen C3.2A formulieren moeten afgeleverd worden aan de werknemers. Dit geldt voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid (economische, overmacht, technisch), ongeacht de begindatum. Hieruit volgt dat ook de verplichting om het validatieboek in te vullen vervalt voor deze maanden. Natpat verstuurde tot 18.03.2020 nog C3.2A formulieren. Indien u C3.2A formulieren ontvangt die verstuurd werden, dient u deze dus niet aan uw werknemers te bezorgen.

-De werkloosheidsuitkering zal 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon bedragen (geplafonneerd op 2.754,76 euro/maand). Er komt een complement door de RVA te betalen van 5,63 euro per dag bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Op de werkloosheidsuitkering die de werknemer ontvangt wordt (voor ontvangst) 26,75% bedrijfsvoorheffing afgehouden.

-De werkloosheidsdagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht van de periode van 2 februari 2020 tot en met 31 augustus 2020 zullen gelijkgesteld worden voor de jaarlijkse vakantie.

Wat is belangrijk voor u als werkgever:

-U hoeft ons geen mails meer te sturen om uw werknemers tijdelijk werkloos wegens overmacht te zetten ingevolge Corona voor de periode 13.03.2020 – 31.08.2020 of om een eerste werkloosheidsdag te melden in deze periode.

-Op de prestatiestaten die u ons bezorgt, vult u voor de dagen vanaf 13.03.2020 de code WO of code 0432 in op elke dag op dewelke u uw werknemers tijdelijk werkloos wegens overmacht zal zetten. Mogen wij u vragen om de prestaties via onze webtool te bezorgen of anders steeds de voorgedrukte prestatiestaten te gebruiken. Na het verwerken van de lonen maken wij de nodige documenten op die via elektronische weg bezorgd worden aan betrokken instanties om de uitkeringen van uw arbeiders te betalen.

-U ontvangt geen formulieren C3.2A meer.

-In sommige gevallen dient uw werknemer een formulier C3.2 Werknemer Corona (klik hier) in te vullen en te bezorgen bij de vakbond of indien hij/zij niet aangesloten is bij een vakbond, bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen.

U vindt dit formulier bij deze nieuwsbrief (zie link hierboven). Wij willen u vragen om dit formulier te overhandigen aan werknemers die zich in volgende situatie bevinden:

-bij de eerste dag tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden wegens werkgebrek;

-bij de eerste dag tijdelijke werkloosheid na de indiensttreding bij een nieuwe werkgever;

-bij de eerste dag tijdelijke werkloosheid na een wijziging van het aantal arbeidsuren per week, ook ten gevolge van tijdskrediet of loopbaan­onderbreking;

-bij de eerste dag tijdelijke werkloosheid indien het meer dan 3 jaar geleden is dat u uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontving.


Voor verdere updates, u gelieve onze website in het oog te houden!

We wensen u alvast het beste toe en zorg goed voor elkaar en jezelf!

Team NATPAT