image

BELANGRIJK BERICHT: TIJDELIJKE WERKLOOSHEID OVERMACHT

Van maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 kunnen alle bedrijven beroep doen op “tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona”, gebruikmakend van een vereenvoudigde procedure.

Vanaf 1 september 2020 kunnen ENKEL “hard getroffen ondernemingen (HGO)” verder gebruik maken van deze “tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona”. Dit is voor deze ondernemingen mogelijk tot en met 31 december 2020.

Andere ondernemingen moeten overschakelen op het gewone stelsel van economische werkloosheid.

Elke klant heeft van ons een aparte mail ontvangen, met daarin vermeld of hun onderneming al dan niet onder het criterium "hard getroffen onderneming" valt, met andere woorden of zij al dan niet verder gebruik kunnen blijven maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona, dan wel dienen over te schakelen op het gewone stelsel van economische werkloosheid. Indien u van ons geen mail heeft ontvangen, dient u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Hieronder kan u alvast de regelgevingen (HGO/NIET-HGO) terugvinden:

Indien uw onderneming onder het criterium van 'hard getroffen onderneming' valt:

Dit houdt in dat u tijdens het tweede kwartaal 2020 minstens 20% dagen tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken en/of wegens overmacht corona had ten opzichte van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen.

CONCREET betekent dit dat u vanaf 1 september 2020 tot en met 31 december 2020 verder gebruik kan maken van de vereenvoudigde procedure “tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona”.

Hoe informeert u de RVA?

Er dient een C106A-corona- HGO formulier te worden opgemaakt en verstuurd naar de RVA. Indien u hiervoor in aanmerking komt, zullen wij dit formulier automatisch voor u indienen . U hoeft hiervoor dus NIETS te doen.

Hoe geeft u vanaf september de tijdelijke werkloosheid aan op de prestatiestaat?

Als uw werknemers werkloos zijn omwille van corona, kan u t.e.m. 31/12/2020 hiervan gebruik maken. U geeft op de prestatiestaat WO (code 0433) door.

Wat houdt de tijdelijke werkloosheid overmacht corona in?


De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona blijft van toepassing, dit betekent onder meer dat:

 • Er geen overmacht gemeld moet worden aan de RVA.
 • Geen controleformulier C3.2A afgeleverd moet worden aan uw werknemer.
 • Een maandelijkse aangifte ASR scenario 5 verricht moet worden – dit gebeurt automatisch door ons sociaal secretariaat als de prestatiestaat correct is ingevuld.
 • Meldingsplicht aan de werknemer(s) – dit dient u als werkgever ZELF te doen, u kan hiervoor onze nieuwsbrieven van 8 én 9 juli 2020 raadplegen.

Jaarlijks verlof


Vergeet niet dat ook het jaarlijks verlof per werknemer nog moet worden opgenomen vóór 31/12/2020. Momenteel is er (nog) geen wetgeving die een overdracht zou regelen, dus als u nog gebruik maakt van de tijdelijke werkloosheid overmacht corona, is het toch belangrijk dit te melden aan de werknemers. U kan op onze prestatiestaat terugvinden op hoeveel uren/dagen verlof elke werknemer recht heeft.


Quarantaine en tijdelijke werkloosheid

 • Als een werkgever niet voldoet aan de voorwaarden om nog corona werkloosheid in te roepen (20% in het tweede kwartaal), zal hij vanaf 1 september 2020 voor een werknemer in verplichte quarantaine de ‘klassieke’ tijdelijke werkloosheid overmacht moeten aanvragen;
 • Een werknemer die een reisverbod overtreedt (bijvoorbeeld op vakantie gaan naar een zone die rood kleurt op het moment van vertrek) verliest zijn recht op werkloosheidsuitkeringen;

Bij corona werkloosheid in geval van quarantaine is de meldingsplicht van de werkgever niet zinvol.


Indien uw onderneming NIET onder het criterium 'hard getroffen onderneming' valt:


CONCREET betekent dit dat u vanaf 1 september 2020 GEEN beroep meer kan doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona en u dient over te schakelen op het gewone stelsel van economische werkloosheid indien er toch nog onvoldoende werk is in de onderneming.

Wat staat u te wachten als u toch onvoldoende werk heeft de komende maanden?

Tijdelijke aanpassingen: om de overgang van het ene naar het andere stelsel te faciliteren, worden de bestaande stelsels van economische werkloosheid voor arbeiders en bedienden tijdelijk aangepast.

Economische werkloosheid voor arbeiders

Men kan nog gebruik maken van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen. Dit houdt in voor arbeiders dat de normale procedure van in het verleden moet worden gevolgd:

 • C3.2A-kaarten afleveren aan de werknemers
 • tijdelijke aanvraag van de werkloosheid – deze aanvraag dient minstens 8 kalenderdagen op voorhand te gebeuren (tenzij uw sector in een uitzondering hierop voorziet) via schriftelijke aanvraag aan ons sociaal secretariaat.
 • melding eerste effectieve werkloosheidsdag per werknemer per maand – deze dient u ZELF te doen op www.socialsecurity.be.

Van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020 wordt de wettelijke maximumduur van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst verhoogd. Zo kan men:

 • een regeling van volledige schorsing aanvragen voor maximum 8 weken (in plaats van standaard 4 weken);
 • een regeling van grote schorsing aanvragen voor maximum 18 weken (in plaats van standaard 3 maanden).

Indien de maximale schorsingsduur (8 weken volledige schorsing of 18 weken gedeeltelijke schorsing) is bereikt, bent u verplicht eerst een volledige week het werk te laten hervatten vooraleer een nieuwe regeling kan ingaan.

Economische werkloosheid voor bedienden

Om gebruik te kunnen maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid economische oorzaken voor bedienden, moet eerst worden voldaan aan een aantal voorafgaande voorwaarden die zeker niet eenvoudig zijn.

Als u hiervan wenst gebruik te maken, vragen wij u expliciet ons hiervan tijdig op de hoogte te stellen daar dit een complexe en ingrijpende procedure is.

 • Ofwel maakt u gebruik van de overgangsregeling tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden. U kunt van deze regeling gebruik maken van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020.
 • Ofwel maakt u gebruik van de algemene regeling tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden. U kunt deze regeling aanvragen voor een langere duur.


De overgangsregeling bedienden:


Indien u gebruik wenst te maken van de overgangsregeling tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden gelden de volgende voorwaarden:

 • U moet aantonen dat u in het kwartaal voorafgaand aan de invoering van de tijdelijke werkloosheid, een substantiële daling van de omzet of productie van minstens 10% gekend heeft ten opzichte van het corresponderend kwartaal in 2019.
 • U moet de bedienden die u tijdelijk werkloos stelt, 2 vormingsdagen per maand aanbieden.
 • U moet gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst of een ondernemingsplan. Deze cao of dit ondernemingsplan kan afgesloten worden voor de duur van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020.


We vermelden ook nog dat het ondernemingsplan niet bezorgd zal moeten worden aan de Directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg en ook niet ter goedkeuring zal moeten worden voorgelegd aan de Commissie ‘Ondernemingsplannen’.

Tijdens de overgangsmaatregelen zijn het aantal maximum toegelaten weken verhoogd met 8 weken:

 • een regeling van volledige schorsing kunt u aanvragen voor 24 weken (i.p.v. 16 weken);
 • een regeling van gedeeltelijke arbeid kunt u aanvragen voor 34 weken (i.p.v. 26 weken).

Er is geen sprake van een verplichte werkweek.

Indien u gebruik wenst te maken van de overgangsregeling, moet een formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL aangetekend verstuurd worden naar de dienst "Tijdelijke werkloosheid" van het werkloosheidsbureau bevoegd voor het ambtsgebied waar uw onderneming gevestigd is. U kunt het gelijktijdig ook per mail versturen. Dit moet u ten laatste 14 dagen voor de eerste mededeling ‘schorsing bedienden wegens werkgebrek’ doen. Aangezien de mededeling ook 8 kalenderdagen duurt, dient u dus met een termijn van 22 dagen rekening te houden vooraleer u voor uw bedienden gebruik kan maken van deze overgangsregeling!!

Gelieve onze dienst te contacteren wanneer u gebruik wenst te maken van deze regeling zodat we u de juiste documenten kunnen bezorgen.


De bestaande regeling bedienden


Om toepassing te kunnen maken van de bestaande regeling tijdelijke werkloosheid bedienden omwille van economische redenen moet u zich in één van de hieronder vermelde situaties bevinden:

 • daling van minimum 10% van de omzet of de productie in één van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van de regeling, vergeleken met hetzelfde kwartaal van een van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaat;
 • tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor arbeiders van ten minste 10% van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen tijdens het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van aanvraag;
 • daling van minimum 10% van de bestellingen in één van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van de regeling, vergeleken met hetzelfde kwartaal van een van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaat;
 • erkenning door de Minister van Werk.

Bovendien moet u als werkgever gebonden zijn door een cao of ondernemingsplan.

Een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst kan voor een periode van maximaal 16 kalenderweken per kalenderjaar; een gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst kan gedurende een periode van maximaal 26 kalenderweken per kalenderjaar. Er is geen sprake van een verplichte werkweek.

Indien u gebruik wenst te maken van deze regeling, moet een formulier C106A aangetekend verstuurd worden naar de dienst "Tijdelijke werkloosheid" van het werkloosheidsbureau bevoegd voor het ambtsgebied waar uw onderneming gevestigd is. U kunt het gelijktijdig ook per mail versturen. Dit moet u ten laatste 14 dagen voor de eerste mededeling ‘schorsing bedienden wegens werkgebrek’ doen.

U moet het ondernemingsplan en het formulier C106A immers indienen bij de Commissie Ondernemingsplannen van de FOD Werk, die een beslissing zal nemen over de ingeroepen voorwaarden.
Aangezien de mededeling ook 8 kalenderdagen duurt, dient u dus met een termijn van 22 dagen rekening te houden vooraleer u voor uw bedienden gebruik kan maken van deze regeling!!

Gelieve onze dienst te contacteren wanneer u gebruik wenst te maken van deze regeling zodat we u de juiste documenten kunnen bezorgen.


Wat met de C3.2 kaarten?

Voor de C3.2-kaarten geldt vanaf september de volgende regeling:

HGO-onderneming (WO)
Tijdelijke werkloosheid corona loopt voor iedereen verder zoals de voorbije maanden. Er hoeven geen C3.2-documenten afgeleverd te worden. Onze ASR-aangifte is voldoende voor een uitkering

NIET-HGO-onderneming (WE)
De werknemers dienen opnieuw in het bezit te zijn van een gevalideerd C3.2-document. De werknemer moet dit steeds op zak hebben en op het einde van de maand ingevuld binnenbrengen bij de uitbetalingsinstelling.

LET OP! Constructiv heeft voor alle bouwondernemingen opnieuw de kaarten bezorgd. De bouwondernemingen volgen ook bovenstaande regeling (HGO/ NIET-HGO).